presko?i? na hlavny obsah
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

大乐透开奖直播:Nábytok, bytové zariadenie a doplnky

Univerzálne a ?etrné k ?ivotnému prostrediu
Nová ni??ia cena
Ako sa byva v ?ikovnej spálni
IKEA, tovar na splátky
Podmanivá spálňa

Nábytok, bytové zariadenie a doplnky

Denné ponuky
Objavte viac  Nakupujte on-line

Nakupujte on-line

Chcete u?etri? ?as? On-line máme otvorené 365 dní v roku. Nakupujte odkia?ko?vek a kedyko?vek...
Zistite viacPlánovanie on-line
H?adáte in?piráciu a pomoc pri zaria?ovaní svojej domácnosti?
Vyu?ite plánova?e      Ponuky a akcieKolekcie IKEAVegetariánsky hot dog?asopis IKEA FAMILYDruhy ?ivot nábytku

IKEA BUSINESS

Ponuky a akcie

Kolekcie IKEA

Vegetariánsky hotdog

Druhy ?ivot nábytku

Nové ?íslo ?asopisu je tu!

Pozrite sa, ako jednoducho a ?ahko si zariadíte va?u firmu.
Pozrite si aktuálne ponuky a akcie v obchodnom dome IKEA Bratislava.
?o je nové v IKEA? Stále nie?o. M??ete o?akáva? kolekcie, ktoré sa v mnohom lí?ia, ale jedno majú spolo?né – pomáhajú vám v ka?dodennom ?ivote.
Radi objavujete nové? Ochutnajte a nechajte sa prekvapi? jeho lahodnou chu?ou.
Príbehy, náv?tevy, rekon?trukcie, in?pirácie a e?te ove?a viac.
Zabezpe?te svojmu nepotrebnému nábytku IKEA novy domov. Predajte ho u nás v obchodnom dome IKEA.
Zistite viac

Plánovanie on-line

Zistite viacPrezrite si ?asopis on-lineChcem preda? stary nábytokZistite viacZistite viacIKEA BUSINESS
JEDNODUCH?IE NAKUPOVANIE
Urobte si nákupy príjemnej?ie
Pridajte sa u? dnes a vyu?ívajte mno?stvo ?lenskych vyhod, zliav a ?peciálnych slu?ieb.
IKEA FAMILYViac informácií
Pripravte si z pohodlia domova svoj nákupny zoznam.
Vytvorte si nákupny zoznamNákupny zoznamIKEA Business
Viac ako len zariadenie kancelárie.
Viac informáciíPonuky a akcie
?o sa práve deje vo va?om obchodnom dome.
IKEA Bratislava
IKEA BUSINESS
IKEA FAMILY
NáKUPNY ZOZNAM
PONUKY A AKCIE
IKEA Katalóg
IKEA NA CESTáCH
Majte nás stále so sebou
IKEA BratislavaIKEA BratislavaKatalóg IKEA 2019IKEA Katalóg – aplikácia
Nie?o pre iOS a Android:
IKEA STORE – aplikáciaIKEA Instagram
PLáNOVACIE POM?CKY
Pripravte sa na nákup
Plánovacie pom?cky
Pomocou jednoducho ovládate?nych nástrojov si va?u domácnos? m??ete zariadi? nábytkom, ktory presne zapadá do skuto?nych rozmerov miestností. Vyberajte, kombinujte a skú?ajte r?zne mo?nosti a ?tyly.
Plánovacie pom?cky IKEA
SLU?BY ZáKAZNíKOM
M??ete robi? v?etko sami. Ale nemusíte.
V?etky na?e slu?byMontazne sluzby
Vieme vám poskytnú? montá? zariadenia do va?ej domácnosti.
Montá?ne slu?byVyzdvihnutie a doprava
M??eme vám vyzdvihnú? svoje nákupy a odnies? ich domov.
Vyzdvihnutie tovaru a dopravaDoprava
Ponúkame profesionálnu montá? va?ej novej kuchyne alebo kúpe?ne.
In?tala?né slu?byInstalacne sluzby
Dopravu si m??ete objedna? u? za €20.
Dopravné slu?by

U?ito?né informácie

IKEA BRATISLAVA
IKEA BRATISLAVA
Aktuálne ponuky a akcie
Kontaktujte nás
Otázky a odpovede
Naj?astej?ie otázkyNáv?tevny poriadok
Otváracie hodiny
Obchodny dom IKEA:
Pondelok - nede?a: 9.00 - 21.00
Kontaktné centrum
Pondelok - nede?a: 9.00 - 21.00
Tel: 02/48 226 111
Viac informácií
Vyrobky stiahnuté z predaja
Bezpe?nos? na?ich zákazníkov je pre nás prvoradá. V?etky na?e materiály a vyrobky d?kladne testujeme, aby sp?ňali najprísnej?ie bezpe?nostné normy a predpisy. Pokia? sa napriek v?etkym kontrolám stane chyba, ?i u? je to chyba materiálu alebo chyba, ktorá ohrozuje pou?itie vyrobku - IKEA na túto skuto?nos? svojich zákazníkov v?dy upozorňuje a vyrobok s?ahuje z predaja.
Tla?ové správy
U nás v IKEA sa neustále nie?o deje - ?i u? sú to nové vyrobky, novy sortiment alebo in?piratívne inovácie vo svete zaria?ovania domácnosti.
Viac informáciíTu nájdete v?etky informácie o vyrobkoch stiahnutych z predaja.
Obchodny dom IKEA
IKEA Bratislava s.r.o.
AVION Shopping Park
Ivanská cesta 18
821 04 Bratislava
Mo?nosti platby
Mo?nosti platby
Re?taurácia:
Pondelok - nede?a: 8.30 - 21.00

Detsky kútik:
Pondelok - nede?a: 8.30 - 21.00

Zatvorené v dňoch:
1. 1. , 6. 1., Ve?ky piatok, Ve?kono?ná nede?a, Ve?kono?ny pondelok, 1. 5., 8. 5., 5. 7., 29. 8., 1. 9., 15. 9., 1. 11., 17. 11., 24. 12., 25. 12., 26. 12.,
31. 12. Otvorené v ?ase 9.00 – 16.00
vyydejní místo Ko?ice
VYDAJNé MIESTO KO?ICE
Adresa
Vodomera?ská 1
040 11 Ko?ice
Mestská hromadná doprava
MHD autobusové spoje:
20L, 21, 23, 25, 52, 56,
R1, R2, R3, R4, R6,
RA2, RA3, RA4, RA5, RA6
Vyh?ada? spoj: imhd.sk
Otváracie hodiny
Streda: 13:00 – 20:00
Piatok: 13:00 – 20:00
Sobota: 9:00 – 15:00
Zatvorené v dňoch
1. 1., 6. 1., Ve?ky piatok, Ve?kono?ná nede?a, Ve?kono?ny pondelok, 1. 5., 8. 5., 5. 7., 29. 8., 1. 9., 15. 9., 1. 11., 17. 11., 24. 12., 25. 12., 26. 12.
260| 670| 85| 667| 273| 309| 140| 525| 417| 585|